Apie asociaciją

Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija (AMMIA) yra juridinių asmenų savanoriška Asociacija, įsteigta vadovaujantis Asociacijos steigimo sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Asociacijos nariai:

Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra:

  1. Vykdyti įstatuose numatytą ir įstatymų ar kitų teisės aktų nedraudžiamą veiklą, koordinuojant Asociacijos narių veiklą, atstovaujant ir ginant Asociacijos narių interesus valstybinėse institucijose ir privačiame sektoriuje;
  2. Koordinuoti bei atstovauti asociacijos narių interesus visuose Lietuvos mokslo institutų reorganizavimo procesuose bei procedūrose, taip pat Lietuvos mokslo institutų dalyvavimo Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo procesuose bei jų veikloje;
  3. Veikti kaip patariamoji institucija mokslo ir technologijų klausimais; teikti į verslą orientuotą mokslinę ir techninę valstybės politikos formavimo, kūrimo, įgyvendinimo ir stebėjimo pagalbą;
  4. Vykdyti veiklą visuomenei naudingais tikslais – tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, informavimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse;
  5. Skatinti ir koordinuoti Asociacijos narių mokslinės produkcijos kūrimą ir jos perdavimą iš mokslo verslo subjektams, užsiimti išradybine ir patentine veikla, kurti bendros prieigos infrastruktūros centrus, bendras mokslines laboratorijas;
  6. Vykdyti esamų ir naujai diegiamų technologijų tyrimus, analizę ir teikti išvadas dėl jų efektyvumo;
  7. Propaguoti žemės ūkio ir miškų bei maisto sektoriaus mokslo naujoves, diegti naujas žemės ūkio ir miškų bei maisto sektoriaus produktų gamybos, aplinkosaugos, informacines technologijas;
  8. Skatinti žemės ūkio ir miškų bei maisto sektoriaus mokslo, studijų ir praktikos integraciją, kuriant įvairias mokslo programas, projektus, planus;
  9. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvavimą tarptautinėse mokslo programose ir projektuose, mokslo ir profesinio tobulinimosi bei kitose srityse;
  10. Palaikyti glaudžius ryšius su užsienio mokslo įstaigomis, kitomis asociacijomis bei visuomeninėmis organizacijomis.