LR Vyriausybės 2009 gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1798 pradėjo veiklą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC), kuris pagal bendras tyrimų kryptis sujungė tris žemdirbiškos krypties mokslo institucijas – Lietuvos žemdirbystės, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės bei Lietuvos miškų institutus. Mokslo centrams suteiktas valstybinių mokslinių tyrimų institutų statusas.

   KTU Maisto institutas   Institutas įsteigtas 1958 m. kaip Sąjunginio sviesto sūrių instituto Lietuvos filialas. Vėliau instituto mokslininkai pradėjo vykdyti ir kitų mokslo sričių mokslinius tyrimus. 1991 m. registruotas Lietuvos maisto instituto pavadinimu (LMaI). 2003 m. institutas reorganizuotas į Kauno technologijos universiteto Maisto institutą (KTU MI), turintį universiteto mokslo instituto statusą.

   KTU MI veikla nukreipta svarbiausioms Lietuvos maisto produktų gamybos problemoms spręsti, mokslinėms, praktinėms ir metodinėms paslaugoms teikti.

   Šiuo metu KTU MI kartu su kitomis šalies maisto mokslo ir studijų institucijomis, kokybės kontrolės tarnybomis, gamybinėmis asociacijomis aktyviai dalyvauja kuriant ar perimant naujas technologijas, kokybės kontrolės sistemas ir metodus, rengiant svarbius maisto srities teisės aktus, programas, rekomendacijas ir kt.

   Institute kartu su Kauno technologijos universitetu ir kitomis aukštosiomis mokyklomis rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai. Leidžiamas mokslo žurnalas „Maisto chemija ir technologija“.

   KTU MI yra 4 mokslinės laboratorijos, Bandymų laboratorija, Informacijos skyrius su moksline biblioteka ir Ūkio skyrius. Institute dirba 67 žmonės, iš jų 22 mokslininkai.

   Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento veikloje. Dr. M. Paserpskienė yra LST TK 2 Pienas ir pieno produktai pirmininkė, habil. dr. J. Šalomskienė – TK 51 Maisto analizė pirmininkė. Įvairių TK komitetų darbo grupių veikloje dalyvauja dr. G. Garmienė, dr. A. Liutkevičius, dr. A. Mieželienė, dr. I. Jasutienė, dr. G. Alenčikienė.

   Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja ir kitoje veikloje:

Habil. dr. J. Šalomskienė yra šakos Akreditacijos komiteto (mikrobiologijos klausimais) prie Nacionalinio akreditacijos biuro narė, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertė maisto mikrobiologijos srityje. Dr. A. Šarkinas yra ŽŪM mokslo tarybos narys. Dr. I. Jasutienė yra Saugomų nuorodų (Saugoma kilmės vietos nuoroda, Saugoma geografinė nuoroda, Garantuotas tradicinis gaminys) ekspertų komiteto narė.

Lietuvos sveikatos ir mokslų universitetas (Gyvulininkystės institutas)   Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas yra pagrindinė biomedicinos mokslų srities zootechnikos krypties mokslo institucija Lietuvoje. Čia atliekami ilgalaikiai moksliniai tyrimai, susiję su gyvulių veislių gerinimu, selekcijos ir veisimo metodų tobulinimu, senųjų veislių genofondo išsaugojimu, gyvūnų mitybos, šėrimo bei pašarų gamybos ir paruošimo problemomis. Ypatingas dėmesys skiriamas darbams, susijusiems su pieno ir mėsos kokybės gerinimu bei aplinkos taršos mažinimu.

   Institutas bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, gyvulių veislininkystės tarnybomis, pašarų ir pašarinių priedų gamybos įmonėmis, pieno ir mėsos perdirbimo pramone. Susiformavo glaudūs ryšiai su Lietuvos mokslų akademija, agrarinės srities aukštosiomis mokyklomis ir mokslo institutais, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Žemės ūkio rūmais ir ūkininkų organizacijomis.

   Vykdomos tarptautinės tyrimų programos, su pranešimais dalyvaujama užsienio ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose. Tyrimų rezultatai panaudojami rengiant valstybines žemės ūkio, gyvulių veislininkystės, pieno ir mėsos gamybos programas, pašarų, pieno ir mėsos standartus, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimus.

   Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas yra universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga, įsteigta tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos mokslų srities zootechnikos ir biologijos krypčių fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti. Institutas įkurtas 1952 metais. Šešiuose skyriuose ir dviejose laboratorijose dirba 111 darbuotojų, iš jų 27 mokslininkai – 3 habilituoti daktarai ir 24 daktarai.

   Institute parengtas 171 mokslo daktaras ir 12 habilituotų daktarų. Mokslininkai paruošė ir išleido 45 tomus mokslo darbų rinkinio “Gyvulininkystė”, 16 monografijų, vadovėlių ir knygų, užregistravo 19 išradybos patentų ir gavo 4 Lietuvos Respublikos Valstybės premijas. Institute buvo sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės.

   Paruošta “Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija”, taikoma galvijų embrionų transplantacija. Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Nuo visiško išnykimo išsaugo-tos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Kuriamos ir diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios jų gerovę.

Pagrindinės Instituto veiklos kryptys:

 1. Gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių tyrimai.
 2. Gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės tyrimai.
 3. Gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimai.

Svarbiausios tarptautinės programos ir projektai. Instituto mokslininkai bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, Danijos, Slovakijos, Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Amerikos mokslininkais. Dalyvauja Švedijos institucijų paramos fondo projekte “Lietuvos kiaulių veislininkystės sistemos įvertinimas”, kartu su Danijos mokslininkais tiria probiotikų efektyvumą kiaulėms. Dalyvauja Nyderlandų projekte, skirtame pašarų kontrolės sistemos stiprinimui Lietuvoje.

Teikiamos paslaugos:

 • Mokslo tiriamieji darbai gyvulininkystės ir paukštininkystės srityse;
 • Rekomendacijos ir konsultacijos gyvulininkystės ir paukštininkystės klausimais;
 • Pašarų cheminės sudėties ir kokybės ekspertizė;
 • Gyvulininkystės pastatų statybos ir rekonstrukcijos projektų ekspertizė;
 • Techninės įrangos gyvulių sėklinimui ir embrionų transplantavimui komplektavimas;
 • Kompiuterizuotas pašarų sudėties ir racionų apskaičiavimas;
 • Galvijų ir arklių kilmės patikrinimas pagal kraujo grupes;
 • Gyvūnų spermos ir embrionų kriokonservavimas.